Bra att tänka på med brandglassystem

Med DEKO FG Fire väggsystem skapar du förutsättningar som ger tid och skydd för både människor, byggnader och inventarier vid brandolycka. Våra brandglas skyddar mot brand, rök och värmestrålning, och har i stort sett samma utseende som övriga invändiga glasväggar.

DEKO FG Fire väggsystem testas och godkänns löpande enligt Europeisk standard och dess krav.
Alla våra brandglas kan användas i både horisontella och vertikala konstruktioner och för att uppfylla kraven ska de alltid monteras i vår godkända profilkonstruktion.

Här hittar du mer info om våra brandklassade produkter
DEKO FG Fire
Branddörrar

Brandtekniska klasser


Vad betyder E I W, i praktiken?

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificera olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbetäckningen även en siffra vilket visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning.

R – Bärfögmåga
E – Intergritet
I – Isolering
W – Strålning
M – Mekanisk motstånd
C – Självstängning
S – Röktäthet
K – Brandskydd (Tändskyddande beklädnad)

Brandtekniska klasser


E
Integritet (E) som applicerar på en angränsande byggnad innebär att inom en bestämd tid skall inte förekonsten av flammor eller heta gaser uppträda. Efter (E) meddelas en angiven tid där elementet uppfyller kraven. Såsom E 30 eller E 60 (60 minuter)

EW
När en angränsande isolerade byggnadsdel styrs av den utsända värmestrålningen indikeras brandklassen av EW. EW-indikationen för en angränsande byggnadsdel innebär att strålningsintensiteten “uppmätt på ett avstånd av 1,0m” av icke-eldsidan. Får ej överstiga 15,0 kW / m2 inom en bestämd tidsperiod.


EI
Isolering (I) till en angränsande del av byggnaden innebär att inom en given tidsperiod ingen värmeöverföring från den brandpåverkade sidan till icke-eldsidan påverkas. I använd alltid i kombination med E-klassificeringen. Efter EI anges tiden där elementet uppfyller kraven. Såsom EI 30 (30 min)

Mer information

Vetrotec har gjort en film som visar ett av deras brandtester och är intressant att se för att öka förståelsen kring de olika brandklassningarna och hur rök, strålning och flammor påverkar det som finns i och utanför glasväggen.

Film om brand!